Imithetho kamasipala kunye noMgaqo-nkqubo

Iinkqubo zoMgaqo-nkqubo

“Iqela ngalinye kufuneka lizimele ngaphandle kwakwimiba echaphazela amanye amaqela okanye i-OA iyonke” Isithethe 4 sabantu abatya ngokugqithisileyo abangaziwa

“Imibandela echaphazela amanye amaqela” lishishini le-Intergroups kunye ne-Service Bodies njengeeBhodi zeNkonzo yeSizwe kwaye “i-OA iyonke” lishishini leNkomfa yoShishino lweNkonzo yeHlabathi. I-OA Region 9 ibonelela ngeqonga lentsebenziswano phakathi kwamaqela kunye namaqumrhu eenkonzo kwingingqi yethu yejografi ukuze kulungelwe ngokuhlangeneyo, umzekelo ngokuguqulelwa koncwadi kwiilwimi ezingezizo isiNgesi nokukhuthaza inkxaso-mali nenkonzo engaphaya kwenqanaba leqela njengendlela yokomeleza ubudlelane bethu.

INgingqi ye-OA ineseti yayo yeMithetho kaMasipala elawulayo kunye noMgaqo-nkqubo kunye neeNkqubo ezibeka indlela esisebenzisana ngayo.

Tsibela Yesiko