Wamkelekile kwiNdibano yeNgingqi yowama-2024
Ibanjelwe eAthene, eGrisi

Uya kufumana ngezantsi zonke izibonelelo ozifunayo kwiNdibano yeNgingqi yowama-2024

BHALISA LAPHA

Imihla ebekiweyo

 

Funda iMisebenzi kaNobhala uze ufake isicelo
 • IBhodi yesi-9 iya kuba noSihlalo, uSekela-Sihlalo, unobhala, uNondyebo, kunye neGosa lezoNxibelelwano.
 • UNobhala unoxanduva lokugcina imizuzu echanekileyo kunye neerekhodi zazo zonke izigqibo zeNgingqi kunye nezenzo kwiNdibano. UNobhala kufuneka abone ukuba iMizuzu ithunyelwa nge-imeyile, xa kunokwenzeka, kwiintsuku ezingama-45 zeNdibano kubo bonke abathathi-nxaxheba beNdibano, amaqela angenanto yakwenza kwiNgingqi 9 namaQumrhu eNkonzo angakhange athumele ummeli kwiNdibano. Naliphi na iZiko leNkonzo elinomdla lingacela uNobhala weNgingqi we-9 ikopi yeMizuzu nge-imeyile.
 • Owona msebenzi uphambili kaNobhala kukusasaza isimemo seNdibano yeNgingqi 9 neNdibano, uMdibanisi weNdibano yoMmandla 9, nemizuzu yazo zonke iiNdibano zeNgingqi 9.
 • UNobhala ukwavelisa aze asasaze imizuzu yeeNtlanganiso zeBhodi yesi-9.
 • UNobhala unoxanduva lokuqinisekisa ukuba isimemo seNdibano kunye namaxwebhu ayimfuneko ahambelana nawo athunyelwa kuwo onke amaqumrhu enkonzo abhalisiweyo kunye namagosa.
 • UNobhala unoxanduva lokudibanisa iNdibano kunye nezixhobo (eziqulunqwe ngawo onke amagosa) ukuze zisasazwe ngaphambi kwendibano. Isibophelelo sibandakanya iingxelo, izindululo kunye nolunye ulwazi malunga neshishini lendibano. Umdibanisi ubandakanya ifomu yokubhida yokusingatha iNdibano/iNgqungquthela yeNgingqi ye-9 yexesha elizayo. (2017)
 • UNobhala uya kuxhasa uSihlalo kunye neBhodi kulawulo lwabasebenzi abahlawulwayo
 • Unobhala uya kuvelisa imizuzu yendibano nganye kunye neKomiti YeMizuzo yoMvume.
  • Isixhobo sokurekhoda sinokusetyenziswa ukuba siyafuneka.
  • UNobhala unoxanduva lokufumana iikopi zalo naluphi na ulwazi oluza kufakwa kwimizuzu. Iziphakamiso ezenziwe kwindibano zinikwa uNobhala ngokubhaliweyo ekufuneka zibandakanye igama lomceli kunye nomxhasi.
  • Isikali sexesha lokuvelisa imizuzu lifutshane. UNobhala kunye neKomiti yeMizuzo eVumelekileyo bathumela uyilo kuSihlalo weNgingqi ye-9. Yakuba kuvunyelwene ngemizuzu nguNobhala, iKomiti yeMizuzo yeMvume, uSihlalo, imizuzu inokuhanjiswa.
  • Unobhala uthumela imizuzu kubo bonke abakhoyo endibanweni. Imizuzu ikwasasazwa kuwo onke amaqumrhu eenkonzo abhalisiweyo kwiNgingqi ye-9 ngesaziso se-imeyile kwaye ithunyelwa nakwiwebhusayithi.
  • INgingqi ye-9 yeMizuzu iya kuqulatha:
   • Umhla/ixesha kunye nendawo yeNdibano yeNgingqi 9,
   • Amagama amaGosa,
   • Inani labameli abakhoyo
   • Ingxelo yenyathelo elithathiweyo kwimizuzu yentlanganiso edlulileyo
   • Amagama achanekileyo kwisindululo ngasinye njengoko sivotelwe, nokuba siphumelele okanye asiphumelelanga
   • Umcebisi kunye nomxhasi wesindululo ngasinye
   • Ukuba ivoti ibaliwe, okanye iyavotwa, ubalo kufuneka lubandakanywe
   • Nasiphi na isaziso esinikwe entlanganisweni
   • Amanqaku omyalelo kunye nezibheno
   • Iingxelo zekomiti kunye nazo naziphi na ezinye iingxelo ezenzeka ngexesha okanye malunga nendibano
   • Iikopi ezihlaziyiweyo zeMithetho kaMasipala yeNgingqi ye-9 kunye neMimandla ye-9 yoMgaqo-nkqubo nencwadana yeNkqubo.
   • Amagama needilesi ze-imeyile zabo bonke abameli endibanweni zifakwe kuluhlu lwabafowunelwa oluthunyelwe emva kwendibano. Nabani na ongathandiyo ukuba idilesi yakhe yabelwe abanye abalindi, ufanele axelele unobhala weNdibano.

FAKA ISICELO NGOKU

Funda iMisebenzi kaNondyebo kwaye ufake isicelo

IBhodi yeNgingqi ye-9 iya kuba noSihlalo, uSekela-Sihlalo, uNobhala, Nondyebo, kunye neGosa loNxibelelwano.

 • UNondyebo unoxanduva lwezemali zoMmandla 9; kunye nokuqinisekisa ukuba iingxelo zemali zonyaka zithunyelwa ngeposi kuwo onke amalungu eIiqela leeBhodi zeNkonzo yeSizwe/yeeLwimi.
 • Ulungelelanisa nayiphi na imicimbi yezemali kunye nohlahlo lwabiwo-mali neekomiti okanye amanye amalungu e-OA kwiNgingqi ye-9.

 • Ilungiselela uhlahlo lwabiwo-mali lonyaka ukuze yamkelwe yindibano.

 • Ugcina iirekhodi zayo yonke iNgeniso kunye neendleko ezenziwe yimisebenzi eyahlukeneyo kwiNgingqi.

 • Inika ingxelo yonyaka yayo yonke iminikelo efunyenweyo, kunye nengeniso kunye neendleko.

 • Ugcina ii-akhawunti zebhanki zoMmandla 9 kunye neerekhodi zemali.

 • Unxibelelana noMgcini-mali, abasayinileyo, kunye nomgcini-mali njengoko kuyimfuneko.

 • Ubonelela ngohlaziyo lwemali lwekota kwiBhodi ye-R9.

 • Xhasa uSihlalo kunye neBhodi kulawulo lwabasebenzi abahlawulwayo.

 • Ukunxibelelana nabasebenzi abahlawulwayo kwimiba yezeMali.

FAKA ISICELO NGOKU

Funda iMisebenzi yeGosa lezoNxibelelwano kwaye ufake isicelo

IBhodi yeNgingqi ye-9 iya kuba noSihlalo, uSekela-Sihlalo, uNobhala, unondyebo kunye IGosa lezoNxibelelwano.

 • IGosa lezoNxibelelwano liya kunceda amanye amalungu ebhodi kwaye lenze imisebenzi yaso nasiphi na isikhundla sebhodi xa kuyimfuneko.
 • IGosa lezoNxibelelwano linoxanduva lwezaziso ezithunyelwa kuluhlu lokuposa.
 • Unxibelelwano lugcina kwaye luhlaziya izintlu zeNgingqi ye-9.
 • IGosa lezoNxibelelwano lithumela izikhumbuzo zemihla ebalulekileyo kwiBhodi.
 • IGosa lezoNxibelelwano lisasaza izibhengezo kuMmandla we-9 wobudlelwane, malunga ne-OA kuMmandla we-9 kunye nezinye iindaba ezisebenzayo ze-OA okanye ulwazi (ezifana ne-WSO), kunye nolwazi oluvela kumaGosa, kwiTrasti, kwiZiko leNkonzo, kunye nolunye ulwazi olugqitywe ukuba lungeniswe kwi-R9. amalungu. (2017)
 • IGosa lezoNxibelelwano ligcina uluhlu oluhlaziyiweyo (Amazwe kunye noQhagamshelwano) lwabo bonke abafowunelwa be-R9 kunye nabameli beqela.
 • IGosa lezoNxibelelwano lingqamanisa uluhlu lwarhoqo ngekota lwazo zonke iiBhodi zeNkonzo yeSizwe/yeeLwimi kunye noluhlu loMmandla we-9 ukuze lusetyenziswe yiBhodi.
 • IGosa lezoNxibelelwano libonelela ngedatha kumdibanisi ebonisa (ngoluhlu lwe-WSO) Inani lee-R9 zamaqumrhu eenkonzo, inani leeNtlanganiso kwilizwe ngalinye kwi-R9, kunye neeLwimi neemali zamazwe akuMmandla we-9.
 • IGosa lezoNxibelelwano lisebenza namanye amagosa kunye/okanye amavolontiya ukufikelela kumazwe/amaqumrhu eenkonzo angekhoyo kwindibano okanye adibane noMmandla we-9.

FAKA ISICELO NGOKU

Funda iMisebenzi yeNkomfa yeNkonzo yeHlabathi yoShishino loMthunywa kwaye ufake isicelo
 • Umthunywa/abathunywa abamele uMmandla we-9 ngokubanzi uya kulindeleka ukuba:
  Bhalisa kwiNkomfa yoShishino lweNkonzo yeHlabathi.
 • Yenza amalungiselelo okuhamba kunye neehotele kwangaphambili ngokubonisana noNondyebo weNgingqi ye-9.
 • Ngenisa iifomu zembuyekezo yeendleko kuNondyebo ngokukhawuleza.
 • Yiba nobulumko ngokusetyenziswa kwemali yeNgingqi ye-9 ngelixa uthatha inxaxheba njengomthunywa.
 • Vota ebudeni beentlanganiso zoshishino zezazela zeqela kwiNkomfa Yenkonzo Yehlabathi Yoshishino ngokungqinelana neNcwadana Yemigaqo Yenkqubo Yenkomfa Yenkonzo Yehlabathi, ethi abathunywa “banokufundiswa ngeminqweno [yengingqi]. “Njengabathathi-nxaxheba, abathunywa abayi kubotshwa yiminqweno [yenqila] yabo, kodwa abafanele bavote ngokuchasene nale minqweno ngaphandle kokuba iimeko zivela kwiNkomfa yezoShishino ezenza kube yimfuneko ukulungiselela iminqweno ye-Overeaters Anonymous ngokubanzi. “
 • Thatha inxaxheba kwiKomiti yeNkomfa yeNkonzo yeHlabathi yeNkonzo ngexesha lenkomfa kwaye ulandele umsebenzi wekomiti kunyaka olandelayo. Ifomu yokukhethwa kwekomiti engeniswe ngumthunywa ifanele iqwalasele apho abanye abathunywa beNqila 9 bakhonza khona ukuze kusasazwe inxaxheba yeekomiti zeNgingqi 9 kwiikomiti ezahlukeneyo zeNkomfa yeNkonzo yeHlabathi yoShishino. Ukuba kuyimfuneko, umthunywa unokucelwa ukuba akhonze kwikomiti engeyiyo loo nto azikhethele yona.
 • Abathunywa bafanele bakulungele ukusebenza njengenxalenye yeKomitana yoLwaziliso, iKomiti yeSibheno yoMmandla, kunye/okanye ukuncedisana nabaqokeleli-mali beSithili sesi-9 sesixhenxe ukuba baceliwe ukuba benze njalo.
 • Bhala ingxelo ngemisebenzi yabo njengoMthunywa woMmandla uze uthumele loo ngxelo kubameli bommandla (kunye nequmrhu labo lenkonzo) zingaphelanga iintsuku ezingama-45 zokuvalwa kwenkomfa. Kucetyiswa ukuba le ngxelo ithunyelwe ngekhompyutha kubameli beNgingqi ye-9.

FAKA ISICELO NGOKU

Amaxwebhu eNdibano aSetelwe ngomhla woku-1 kuMbasa we-29 ka-Epreli 2024 (Amaxwebhu aya kongezwa ngokukhawuleza akuba efumaneka)
Amaxwebhu eNdibano aSetelwe ngomhla wesi-2 – ngenxa ye-30 ka-Agasti ka-2024 (Amaxwebhu aya kongezwa ngokukhawuleza ukuba afumaneke)
 • I-Ajenda yeNdibano
 • Imizuzu yeNdibano ePhambili
 • ibhajethi
 • IGosa leBhodi, iKomiti, uMnxibelelanisi weNkonzo kunye neNgxelo yeCIO 
 • Izicelo zeTrasti
 • Izicelo zezikhundla zeBhodi eVulelekileyo kunye neFom yeSicelo esingenanto
 • Izindululo zoMthetho kaMasipala kunye Imithetho kamasipala yangoku
 • Izindululo zoMgaqo-nkqubo kunye Incwadi yoMgaqo-nkqubo yangoku
 • Iintshukumo ezitsha zoShishino 
 • Amaxabiso okusingatha iNdibano kwixesha elizayo
Ulwazi oluPhambili lweNdibano

umxholo

Isaziso saBucala seGDPR

umxholo

Ikhonkco elibalulekileyo kunye nemibuzo ebuzwa rhoqo
Itshathi yokuHamba koManyano kunye neNxaxheba
Iifayile eziguqulelweyo
Ulwazi malunga namaQela eNgingqi ye-9 kunye namaZiko eNkonzo
Imephu yeNgingqi
Izikhokelo zokusingatha kunye neMihla enokwenzeka yekamva
Ukufaneleka kweZiko leNkonzo kwiNdibano yeNgingqi
Tsibela Yesiko